REGULAMIN

Data ostatniej aktualizacji: maj 2018 r.

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z witryny internetowej www.almirall.pl (zwanej dalej „Witryną") przez zwykłych i zarejestrowanych użytkowników.

1. Administrator Witryny

Niniejsza Witryna została uruchomiona i jest obsługiwana przez Almirall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291660, REGON 141108194, NIP 525-240-64-02 („Almirall" lub „Spółka").

Ze Spółką można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 22 330 02 57.

2. Dostęp i korzystanie z Witryny

Witryna jest udostępniana użytkownikowi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w formie z każdocześnie wprowadzonymi poprawkami lub uzupełnieniami (zwanym dalej „Umową"). Korzystanie z Witryny przez użytkownika i jego rejestracja oznacza jego całkowitą akceptację i zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to, powinien zrezygnować z korzystania z Witryny.

Korzystanie z niektórych usług udostępnionych na niniejszej Witrynie może również podlegać konkretnym każdorazowo określonym warunkom.

Spółka zastrzega sobie prawo odmówić świadczenia usług, zawiesić, zmienić lub zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Witryny.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszystkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny. Ponadto użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby wszystkie osoby mające dostęp do Witryny, a korzystające z jego połączenia internetowego, były świadome niniejszej Umowy i przestrzegały jej postanowień.

Informacje zawarte i zamieszczone w Witrynie oraz komunikaty udostępnione za pośrednictwem Witryny należy traktować jako komunikację elektroniczną. Użytkownik niniejszym uznaje, że Spółka może przekazywać informacje drogą elektroniczną na zasadach określonych w lokalnych przepisach prawa, a przekazywane użytkownikowi drogą elektroniczną wiadomości, informacje, aktualności, zawiadomienia, oświadczenia, umowy i inne informacje są równoważne informacjom przekazanym na piśmie i mają taką ważność, co dokumenty na piśmie podpisane przez stronę wysyłającą informacje.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać drogą elektroniczną wiadomości wysłanych z Witryny, może zawsze zrezygnować z subskrypcji za pomocą zamieszczonego tam łącza. 

3. Prawo korzystania z Witryny

Witryna nie jest przeznaczona dla osób małoletnich (tj. które nie ukończyły osiemnastu lat lub innego wieku określonego przez obowiązujące prawo) lub osób lub organizacji, które nie mogą zawierać prawnie wiążących umów, przyjmować warunków, zaciągać zobowiązań, składać oświadczeń i/lub zapewnień zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli użytkownik nie spełnia tego wymogu, powinien zrezygnować z korzystania z Witryny.

Użytkownik oświadcza, że nie istnieje żaden konflikt interesów w zakresie jego korzystania z Witryny oraz że nie jest związany żadnym zobowiązaniem, które uniemożliwiałoby mu korzystanie z Witryny.

4. Korzystanie z Witryny

Akceptując warunki niniejszej Umowy, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest dostępna wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, a użytkownik zgadza się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz zgodnie z Umową i wszystkimi przepisami obowiązującego prawa.

Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej i nie będzie odpowiedzialna za szkody lub straty, które użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Witryny w celach biznesowych, komercyjnych lub innych celach nieobjętych wyraźnie niniejszą Umową.

Korzystając z Witryny, użytkownik zobowiązuje się między innymi:

(i) nie dokonywać rejestracji pod fałszywym nazwiskiem ani nie używać nieprawidłowego lub nieuprawnionego adresu e-mail lub adresu fizycznego;

(ii) utrzymywać w tajemnicy nazwę użytkownika i hasło i nie przekazywać ich innym osobom;

(iii) nie uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą konta innego użytkownika;

(iv) nie pobierać, nie powielać, nie zmieniać, nie sporządzać kopii, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać ani nie uzupełniać treści Witryny w celach komercyjnych, nie podawać jej do komercyjnego źródła, nie usuwać ani nie modyfikować jakiejkolwiek części Witryny lub jej zawartości, w tym oprogramowania;

(v) nie zmieniać, nie unikać, ani nie ingerować w działanie zabezpieczenia lub systemu bezpieczeństwa, które mogą być zainstalowane na Witrynie;

(vi) nie korzystać z Witryny w celach nieoznaczonych, niezgodnym z prawem, nieuprawnionych lub będących próbą oszustwa;

(vii) nie tworzyć utworów zależnych, nie stosować inżynierii odwrotnej, nie dokonywać dezasemblacji, ani nie podejmować innych prób odtworzenia kodu źródłowego Witryny;

(viii) nie dostarczać materiału, który może naruszać prawa własności intelektualnej lub inne prawa prywatności podmiotów trzecich (jeżeli użytkownik nie jest właścicielem lub licencjobiorcą takich materiałów lub nie ma innego prawa do korzystania z nich) lub który może skutkować naruszeniem zobowiązań do zachowania poufności użytkownika;

(ix) nie korzystać z Witryny w niewłaściwy sposób ani nie ingerować z jej prawidłowe działanie poprzez wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych materiałów złośliwych lub technologicznie szkodliwych;

(x) nie przesyłać Spółce niezamówionych materiałów promocyjnych (spamu);

(xi) nie naruszać żadnych lokalnych, krajowych ani międzynarodowych przepisów prawa lub przepisów wykonawczych oraz nie naruszać żadnego kodeksu postępowania mającego zastosowanie do użytkownika.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub działań prawnych, które mogą Spółce przysługiwać, Spółka zastrzega sobie prawo zakazać użytkownikowi tymczasowo lub na stałe dostępu do Witryny w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy, według własnego wyłącznego uznania Spółki i bez uprzedzenia.

Prawa własności intelektualnej do wszystkich informacji zamieszczonych na Witrynie, projektów graficznych, logo, rysunków, znaków towarowych, obrazów, indeksów i kodów źródłowych należą do Spółki, za wyjątkiem treści należących do osób trzecich, do których użytkownik może mieć dostęp poprzez łącza; z tego względu wszystkie prawa są zastrzeżone. Znaki towarowe i nazwy marek wyświetlane na Witrynie stanowią własność Spółki lub podmiotów powiązanych Almirall i nie można ich powielać bez zgody Spółki.

Niezależnie od powyższego Spółka udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej ograniczonej licencji na korzystanie z Witryny oraz przeglądanie i drukowanie treści pobranych z Witryny w celach osobistych, niekomercyjnych, jak wskazano powyżej, pod warunkiem, że użytkownik nie usunie ani nie będzie zakrywać informacji o prawach autorskich oraz poda odpowiednio ich źródło i autora. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować wydrukowanych lub pobranych papierowych lub cyfrowych kopii materiałów, jak również wykorzystywać ilustracji, zdjęć, sekwencji audio lub grafiki oddzielnie od dołączonego do nich tekstu.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, sporządzi kopię lub pobierze jakąkolwiek część treści Witryny z naruszeniem niniejszego regulaminu, jego prawo do korzystania z Witryny wygaśnie natychmiast, a użytkownik będzie musiał według uznania Spółki zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie sporządzonych przez siebie materiałów. Spółka może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia odebrać niniejszą licencję. Jak stwierdzono powyżej, niniejsza licencja nie obejmuje prawa do kopiowania lub dystrybucji, odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania niniejszej Witryny lub jej zawartości. Spółka zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi.

5. Ochrona prywatności

Informacje pozyskiwane przez Spółkę dzięki korzystaniu przez użytkownika z Witryny w ramach procesu rejestracji lub poruszania się przez użytkownika po Witrynie podlegają zasadom określonym w Polityce prywatności Spółki.

6. Witryny i treść zewnętrznych operatorów

Łącza zamieszczone na Witrynie mogą przekierowywać użytkowników do innych witryn obsługiwanych przez operatorów zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść lub warunki korzystania z takich stron, a udostępnianie ich za pośrednictwem niniejszej Witryny nie oznacza, że Spółka poleca, monitoruje lub zatwierdza treść zamieszczoną na takich stronach. Użytkownik korzysta z witryn stron trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności takich witryn.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Spółka informuje, że materiały i informacje zawarte na tej Witrynie oraz w korespondencji elektronicznej przesyłanej z Witryny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wystarczające do podjęcia decyzji lub przyjęcia stanowiska w określonych sprawach. Ponadto takie materiały i informacje nie stanowią porady lekarskiej ani zdrowotnej i nie mogą być wykorzystane na potrzeby rozpoznania choroby lub leczenia. Nie można wykorzystywać takich materiałów ani informacji zamiast zasięgnięcia profesjonalnej porady lub korzystania z usług wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem takich informacji.

Chociaż Spółka dokłada starań, aby materiał zamieszczony na Witrynie był rzetelny i aktualny, użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że materiały te mogą nie stanowić najnowszych informacji o usługach świadczonych przez Spółkę, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty związane z dokładnością, kompletnością i aktualnością informacji zamieszczonych na Witrynie. W związku z tym materiały te mogą być zmieniane, uzupełniane lub aktualizowane bez uprzedzenia.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niedopatrzenia w treści Witryny lub w innej treści dostępnej za pośrednictwem Witryny, a ponadto nie przyjmuje prawa ani nie zobowiązuje się do weryfikowania ani monitorowania treści i informacji zamieszczonych na Witrynie.

Użytkownik może korzystać z Witryny bezpłatnie. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód, roszczeń, wydatków i innych kosztów (w tym uzasadnionych honorariów prawników) poniesionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny lub w wyniku roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem z Witryny przez użytkownika i usług na niej udostępnionych, ani działania podjętego zgodnie z informacjami podanymi na Witrynie. Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu straty lub szkody spowodowanej przez atak, wirusy lub inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy lub dane użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny lub stron zewnętrznych operatorów, łącza do których znajdują się na Witrynie.

Spółka dołoży zasadnych starań, aby zapewnić dostępność Witryny; może jednak okresowo przerwać lub ograniczyć dostęp użytkownika do Witryny lub usunąć treści na niej zamieszczone. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Witryny z tego wynikającą.

Użytkownik może korzystać z Witryny na swoje wyłączne ryzyko. Treść udostępniana jest na Witrynie w formie, jaka jest; oznacza to, że Spółka nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych zapewnień, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu ani nienaruszania praw, za wyjątkiem zapewnień wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, w odniesieniu do usług świadczonych za pośrednictwem Witryny i treści na niej zamieszczonych.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Spółka ani jej podmioty powiązane oraz odpowiednio członkowie ich zarządu, członkowie kadry kierowniczej, pracownicy ani przedstawiciele w żadnych okolicznościach nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, wynikowych, przypadkowych, retorsyjnych lub kar umownych, w tym bez ograniczeń utraty zysków, utraty danych lub utraty dobrego imienia, bez względu na sposób ich powstania. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Spółkę i jej podmioty powiązane (w tym odpowiednio ich członków zarządu, członków kadry kierowniczej, pracowników, konsultantów, usługodawców i pośredników) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów, wydatków, odszkodowań i innego rodzaju odpowiedzialności prawnej lub roszczeń (w tym zasadnych honorariów prawników) wynikających z (i) naruszenia niniejszej Umowy przez użytkownika, (ii) korzystania z Witryny przez użytkownika lub (iii) roszczenia strony trzeciej podnoszącego, że treść przesłana Spółce przez użytkownika narusza prawa takiej strony (w tym prawa własności intelektualnej), lub z powyższymi przypadkami związanych.

9. Bezpieczeństwo

Chociaż Spółka stosuje środki bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wdrożyła środki techniczne zapobiegające utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych dostarczonych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

10. Dodatkowe postanowienia

Niektóre z usług udostępnionych na Witrynie mogą być objęte konkretnymi warunkami Almirall lub jej usługodawców. W związku z tym użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie tych szczególnych warunków mających zastosowanie do określonej usługi. W przypadku rozbieżności pomiędzy takimi warunkami a niniejszą Umową postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozstrzygający.

11. Poprawki

Spółka może wprowadzać poprawki do niniejszej Umowy, dlatego zachęca się użytkownika do regularnego zapoznawania się z nimi.

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega wykładni prawa hiszpańskiego (z wyłączeniem norm kolizyjnych), a ewentualne postępowania prawne wynikające z niniejszej Umowy toczyć się będą przed sądami w Warszawie.