Przejdź do zawartości

Nasze zobowiązanie wobec siebie nawzajem.

Troszczymy się o innych. W Almirall mamy świadomość odpowiedzialności społecznej naszej firmy, dlatego dążymy do realizacji celów strategicznych, postępując właściwie. Zawsze staramy się postępować uczciwie oraz oczywiście zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje zaufanie jest ważne.

Kodeks Etyczny firmy Almirall.

Nasze postępowanie cechuje sprawiedliwość i uczciwość. Każdy członek naszego zespołu musi przestrzegać norm określonych w naszym Kodeksie Etycznym. Jesteśmy troskliwą, oddaną firmą specjalistyczną o dynamicznym rozwoju. Te wartości są integralną częścią kultury Almirall i pomagają nam zdobyć zaufanie pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i interesariuszy.

Inwestycje w kapitał ludzki.

Szkolenie pracowników.

Firma Almirall stara się chronić i motywować swoich pracowników oraz inwestuje w ich rozwój. Aby przyciągnąć największe talenty, podpisaliśmy umowy o współpracę z najbardziej renomowanymi uczelniami i szkołami biznesu. Aby zatrzymać cennych pracowników w firmie, co roku inwestujemy setki godzin na kursy szkoleniowe dla pracowników.

W ten sposób tworzymy pozytywne środowisko pracy oparte na rozwoju osobistym i zawodowym w różnych dziedzinach przy zachowaniu zasad równych szans i wzajemnego szacunku. W uznaniu naszych wysiłków Instytut CRF, niezależna organizacja oceniająca jakość zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, od 2008 roku co roku przyznaje firmie Almirall tytuł „Top Employer" (Najlepszy pracodawca).

Zasady ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników.

W ramach zobowiązania firmy Almirall wobec społeczeństwa, jednym z zadań naszej codziennej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dobrego samopoczucia naszych pracowników.

W tym celu ustaliliśmy następujące podstawowe zasady:

  1. Zobowiązania się do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dobrego samopoczucia pracowników, zachęcanie do ich integracji w trakcie codziennych procesów działalności firmy.
  2. Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia naszego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dobrym samopoczuciem w celu poprawy jego działania, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których przestrzegania firma Almirall dobrowolnie się zobowiązała.
  3. Utworzenie programów okresowych, z celami zgodnymi z obowiązującymi normami, z globalną polityką korporacyjną oraz z ryzykiem i możliwościami zidentyfikowanymi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Szkolenia, zaangażowanie i udział pracowników i firm zewnętrznych, współpracujących z firmą Almirall przy stosowaniu najważniejszych elementów niniejszej globalnej polityki spółki.
  5. Zapewnienie dostępności niezbędnych informacji i zasobów oraz planowanie, jak najlepiej z nich korzystać.
  6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest celem całej firmy, a zatem odpowiedzialność za jego osiąganie spoczywa na każdej osobie w firmie, niezależnie od naszego poziomu w strukturze organizacyjnej spółki lub pełnionej funkcji.

Certyfikat zarządzania BHP.

Od 2019 r. Almirall posiada nowy prestiżowy międzynarodowy certyfikat ISO 45001:2018, wydany przez TÜV Rheinland, dzięki temu, że spełnia międzynarodowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w Hiszpanii i w Niemczech. Ten rygorystyczny certyfikat, który obejmuje działalność B+R, produkcję substancji czynnych oraz produkcję i sprzedaż hurtową produktów farmaceutycznych, zastępuje OHSAS 18001:2007, który posiadaliśmy dotychczas w Hiszpanii (od 2007 r.) i w Niemczech (od 2013 r.)