POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: maj 2018 r.8

Almirall Sp. z o. o. („Almirall" lub „Spółka") zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich interesariuszy i przestrzegania zasad ochrony danych i obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania przez Spółkę danych osobowych użytkownika gromadzonych, kiedy korzysta on z niniejszej witryny („Witryna") lub podanych przez użytkownika dobrowolnie.

Korzystanie z Witryny oznacza, że użytkownik akceptuje praktyki opisane w niniejszej polityce. Przekazanie Spółce swoich danych osobowych oraz korzystanie z Witryny przez użytkownika oznacza, że akceptuje on warunki niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat niniejszego dokumentu lub sposobu przetwarzania przez Spółkę Danych osobowych użytkownika można uzyskać, pisząc do inspektora ochrony danych na adres dpo.global@almirall.com.

1. Informacje podstawowe

Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika? Administratorem, który gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika, jest Almirall Sp. z o. o.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj
Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza Spółka?

 

Spółka przetwarza dane osobowe przekazane jej przez użytkownika podczas procesu rejestracji do poszczególnych serwisów informacyjnych lub podane w formularzach związanych z zapytaniami, jak również inne dane osobowe zgromadzone przez Spółkę z wykorzystaniem technologii, w tym plików cookies.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj
W jakim celu Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika?

 

Spółka może przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby wywiązać się ze swoich obowiązków regulacyjnych z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, monitorowania działań niepożądanych wyrobów medycznych, bezpieczeństwa stosowania kosmetyków oraz przekazywania informacji medycznych o swoich produktach, udzielania odpowiedzi na pytania, otrzymywania informacji zwrotnych od użytkownika oraz udostępniania użytkownikowi na żądanie informacji i materiałów.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj
Na jakiej podstawie prawnej Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika?
W zależności od konkretnego celu Spółka przetwarza dane osobowe, aby wywiązać się ze swojego obowiązku prawnego, z uwagi na ważny interes publiczny lub na podstawie zgody użytkownika.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj
Jak długo Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika? Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika, dopóki nie wywiąże się ze swojego obowiązku prawnego lub do czasu odwołania zgody przez użytkownika.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj
Czy Spółka będzie ujawniać komuś dane osobowe użytkownika?

 

Za wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione wyłącznie usługodawcom Spółki, którzy pomagają jej wywiązać się z obowiązków regulacyjnych oraz przekazać żądane informacje.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj
Jakie prawa przysługują użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, i w jaki sposób może on z nich korzystać? Użytkownikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat skorzystania ze swoich praw, prosimy kliknąć tutaj
Informacje dodatkowe Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności i ochrony danych, prosimy kliknąć tutaj

2. Informacje dodatkowe

2.1. Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Na potrzeby Rozporządzenia o ochronie danych osobowych i lokalnie obowiązujących przepisów prawa administratorem danych podanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny jest Almirall Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291660, REGON 141108194, NIP 525-240-64-02.

Ze Spółką można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 22 330 02 57.

Administrator to podmiot prawny, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych użytkownika.

2.2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza Spółka?

Spółka może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

a) Dane podane Spółce przez użytkownika. Użytkownik może przekazywać Spółce dane w różnych formularzach dostępnych na Witrynie w wielu różnych celach, w tym w celu:

a. zgłoszenia zdarzenia niepożądanego

b. poproszenia o podanie informacji medycznych o produktach Spółki

c. udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika dotyczące mediów, inwestorów, działalności badawczo-rozwojowej i współpracy z Almirall

d. uzyskania dostępu do określonych informacji i materiałów (np. informacji prasowych dotyczących produktów)

e. przekazania Spółce swoich uwag na określony temat.

W każdym przypadku Spółka stara się ograniczyć zakres gromadzonych danych do informacji potrzebnych jej do przetworzenia poszczególnych zapytań. Dane podane przez użytkownika mogą obejmować m.in. jego imię i nazwisko, adres e-mail, kraj i numer telefonu.

W związku z bezpieczeństwem leków Spółka może skontaktować się z użytkownikiem w celu monitorowania konkretnego przypadku, co może wiązać się z gromadzeniem dodatkowych danych osobowych.

b) Dane użytkownika gromadzone przez Spółkę. Kiedy użytkownik korzysta z Witryny, niektóre dane mogą być gromadzone biernie (tj. bez aktywnego udziału użytkownika) przy wykorzystaniu różnych technologii. Spółka i jej usługodawcy zewnętrzni biernie gromadzą i wykorzystują informacje na wiele sposobów, w tym m.in.:

-  przy wykorzystaniu plików cookies: Pliki cookies to informacje przechowywane bezpośrednio na komputerze użytkownika. Pozwalają one gromadzić Spółce takie informacje jak rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na Witrynie, odwiedzane strony i preferencje językowe użytkownika. Spółka i jej usługodawcy zewnętrzni wykorzystują takie informacje w celach bezpieczeństwa, ułatwienia poruszania się po Witrynie i skuteczniejszego wyświetlania informacji. Spółka stosuje również pliki cookies, aby rozpoznać komputer lub urządzenie użytkownika, co usprawnia korzystanie z Witryny i ułatwia właściwe wyświetlanie treści Witryny na urządzeniu użytkownika. Ponadto Spółka stosuje pliki cookies, aby gromadzić informacje statystyczne na temat korzystania z Witryny w celu ciągłego ulepszania jej wyglądu i funkcjonalności, zrozumienia sposobu korzystania z niej przez poszczególnych użytkowników oraz udzielenia odpowiedzi na pytania jej dotyczące. Niektóre pliki cookies są obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik może odmówić akceptacji tych plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki; zablokowanie plików cookies może jednak spowodować, że niektóre funkcjonalności Witryny będą niedostępne. Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w polityce stosowania plików cookies.

- za pośrednictwem przeglądarki użytkownika: Dostawca internetowy automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w formie tzw. plików dziennika, które serwer użytkownika automatycznie przesyła do Spółki. Takie informacje obejmują rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, adres URL strony przekierowującej, nazwę hosta komputera, godzinę żądania serwera i adres IP.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Za wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków przekazywanie przez użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wszystkich wymaganych danych lub podanie nieprawidłowych wymaganych danych może jednak uniemożliwić firmie Almirall przekazanie użytkownikowi żądanych informacji.

2.3. W jakim celu Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

a) zapewnienia bezpieczeństwa leków: W Almirall zapewnienie bezpieczeństwa leków, kosmetyków i produktów ochrony zdrowia Spółki zaczyna się od działu prac badawczo-rozwojowych, a następnie jest utrzymywane przez cały cykl życia produktu. W związku z tym Spółka będzie wykorzystywać dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza zgłoszenia działań niepożądanych w celu rozpoznania, kwantyfikacji, oceny i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom wynikającym ze stosowania leków Spółki, jak również w razie konieczności w celu monitorowania konkretnego przypadku; zawsze będzie się to odbywać zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi Spółki wobec właściwych władz z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, monitorowania działań niepożądanych wyrobów medycznych i bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ogólnoświatowej polityce prywatności w zakresie bezpieczeństwa leków.

b) przekazania informacji medycznych: w ramach swoich zobowiązań jako firmy farmaceutycznej Spółka gromadzi również dane osobowe użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika związane z wyrobami i lekami Spółki.

c) wyjaśnienia wątpliwości użytkownika lub otrzymania od niego informacji zwrotnych w związku z innymi sprawami: Spółka gromadzi również dane użytkownika w celu udzielenia użytkownikowi wyjaśnień dotyczących mediów, prac badawczo-rozwojowych i współpracy z firmą Almirall lub po prostu otrzymania od niego informacji zwrotnych.

d) udostępnienia konkretnych informacji (informacje prasowe dotyczące produktów, w szczególności skierowane do dziennikarzy).

e) utrzymania Witryny: niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania Witryny i poprawy jakości usług oferowanych za jej pośrednictwem.

Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.

2.4. Jak długo Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe przekazane Spółce przez użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez następujący okres czasu:

a. w przypadku danych gromadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa leków: więcej informacji na temat przechowywania danych osobowych dostępnych jest w ogólnoświatowej polityce prywatności dotyczącej bezpieczeństwa leków.

b. w przypadku danych gromadzonych w celu przekazania informacji medycznych: dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień.

c. w przypadku danych gromadzonych w celu wyjaśnienia wątpliwości użytkownika lub otrzymania od niego informacji zwrotnych w związku z innymi sprawami: dane osobowe nie będą przechowywane i będą wykorzystywane wyłącznie udzielenia wyjaśnień.

d. w przypadku danych gromadzonych w celu udostępnienia konkretnych materiałów i informacji: podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki użytkownik nie zażąda od Spółki zaprzestania takiego przetwarzania.

Informacje o okresie zatrzymania danych osobowych przekazanych Spółce przez użytkownika za pośrednictwem plików cookies znajdują się w polityce stosowania plików cookies.

2.5. Na jakiej podstawie prawnej Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach określonych w pkt 2.3 powyżej odbywa się odpowiednio w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przez Spółkę, z uwagi na ważny interes publiczny lub na podstawie zgody użytkownika.

Jeśli chodzi o dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies i środków technicznych, dane te są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadnione interesy Spółki (tj. obsługę Witryny) oraz w celach statystycznych (tj. sporządzenie ogólnego zestawienia osób odwiedzających Witrynę bez dokonywania prognoz lub wyciągania wniosków na temat poszczególnych osób).

2.6. Czy Spółka będzie ujawniać komuś dane osobowe użytkownika?

Za wyjątkiem konieczności wywiązania się przez Spółkę z obowiązku prawnego, dane użytkownika będą udostępniane wyłącznie usługodawcom Spółki, którzy pomagają jej wywiązać się z obowiązków regulacyjnych i/lub lepszego świadczenia usług użytkownikowi lub przekazania mu żądanych informacji (zwanym dalej „Odbiorcami").

W przypadku konieczności przekazania informacji Odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kraju, co do którego Komisja Europejska nie ustaliła, że zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych, przekazanie danych odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub wiążących przepisów korporacyjnych podmiotu przetwarzającego. 

2.7. Jakie prawa przysługują użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, i w jaki sposób może on z nich korzystać?

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od Almirall wykonania przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych:

a) Prawo wglądu do swoich danych osobowych oznacza, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Almirall.

b) Prawo sprostowania swoich danych osobowych oznacza, że użytkownik ma prawo skorygowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

c) Prawo usunięcia swoich danych osobowych oznacza po prostu, że użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli firma nie ma nadrzędnego obowiązku ich przechowywania. Prawo to jest również nazywane „prawem do bycia zapomnianym" i nie oznacza ogólnego prawa do usunięcia wszystkich danych; istnieją od tej zasady wyjątki.

d) Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oznacza, że użytkownik ma prawo w pewnych okolicznościach „zablokować" lub zakazać dalszego wykorzystywania swoich danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka poinformuje użytkownika, że Almirall może nadal przechowywać jego dane, ale nie może ich dalej wykorzystywać.

e) Prawo do przenoszenia danych oznacza, że w określonych okolicznościach dane osobowe mogą zostać przeniesione i wykorzystywane przez strony trzecie w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Jeśli użytkownik zechce skorzystać z tego prawa, jego dane osobowe zostaną przeniesione do innego administratora jedynie wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oznacza, że w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwienia się pewnym rodzajom przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, jej odwołanie nie ma wpływu na dane przetworzone do tej pory. W niektórych sytuacjach prawa te mogą być ograniczone np. jeżeli Spółka potrafi wykazać, że ma obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik pragnie wykonać któreś z wyżej wymienionych praw, może przesłać do Spółki żądanie w formie elektronicznej na następujące adresy kontaktowe, dołączając kopię swojego dowodu osobistego lub paszportu. Formularz żądania można pobrać tutaj.

Temat  Adres kontaktowy
Bezpieczeństwo leków
Użytkownik powinien przesłać do Spółki pisemne żądanie:

pocztą tradycyjną na adres: Almirall Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02- 781 Warszawa albo

pocztą elektroniczną na adres: drugsafety.poland@almirall.com
Informacje medyczne Wiadomość e-mail na adres: drugsafety.poland@almirall.com
Alerty e-mail, dostęp do informacji i materiałów   Wiadomość e-mail na adres: privacy_webcorp@almirall.com

 

Użytkownik może ponadto złożyć skargę związaną z przetwarzaniem swoich danych osobowych do polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub europejskiego organu nadzorczego. Aktualna lista takich organów według jurysdykcji dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.