Przejdź do zawartości

Nasze zobowiązanie wobec środowiska.

Przyjmujemy, że troska o środowisko naturalne to nasz obowiązek wobec społeczeństwa, wobec nas samych oraz wobec zrównoważonego rozwoju, obecnie i wobec przyszłych pokoleń. Oprócz ścisłego przestrzegania przepisów prawa realizujemy własną politykę ochrony środowiska; jesteśmy mocno zaangażowani w jego ochronę, efektywne i zrównoważone zarządzanie zasobami, wykorzystywanie energii odnawialnych oraz łagodzenie i dostosowanie się do zmian klimatycznych poprzez programy mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zasady ochrony środowiska naturalnego.

W ramach zobowiązania firmy Almirall wobec społeczeństwa, jednym z zadań naszej codziennej działalności jest poszanowanie środowiska naturalnego, w tym wydajności energetycznej.

W tym celu ustaliliśmy następujące podstawowe zasady:

  1. Zobowiązanie do ochrony środowiska, zachęcanie do integracji z nim w trakcie codziennych procesów działalności firmy.
  2. Wydajne i zrównoważone zarządzanie zasobami, korzystanie z energii odnawialnej oraz zaangażowanie w łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich poprzez programy mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.
  3. Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia naszego zarządzania ochroną środowiska w celu poprawy jego działania, przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych i innymi wymagań, do których przestrzegania firma Almirall dobrowolnie się zobowiązała.
  4. Utworzenie programów cyklicznych obejmujących cele zgodne z obowiązującymi normami, globalną polityką korporacyjną oraz ryzykiem i możliwościami zidentyfikowanymi w obszarze ochrony środowiska.
  5. Szkolenia, zaangażowanie i udział pracowników i firm zewnętrznych, współpracujących z firmą Almirall przy stosowaniu najważniejszych elementów niniejszej globalnej polityki spółki.
  6. Zapewnienie dostępności niezbędnych informacji i zasobów oraz planowanie, jak najlepiej z nich korzystać.
  7. Poszanowanie środowiska naturalnego jest celem całej firmy, a zatem odpowiedzialność za jego osiągnięcie spoczywa na każdej osobie w firmie, niezależnie od naszego poziomu w strukturze organizacyjnej spółki lub pełnionej funkcji.

Certyfikat zarządzania środowiskiem.

Dzięki wdrożeniu naszej polityki środowiskowej naszych zakłady w Hiszpanii (od 2004 r.) i w Niemczech (od 2013 r.) posiadają certyfikaty zgodne z międzynarodowym standardem ISO 14001:2015 . Najbardziej rygorystycznymi wymogami certyfikacyjnymi objęto działalność badawczo-rozwojową, wytwarzanie substancji czynnych dla produktów farmaceutycznych oraz wytwarzanie i sprzedaż hurtową leków. Wspomniany certyfikat wydany przez TÜV Rheinland potwierdza, że firma Almirall stosuje najnowsze i najbardziej rygorystyczne kryteria zarządzania środowiskowego wykraczające poza standardy obecnie obowiązujących przepisów.

  

Certyfikat zarządzania energią.

Ponadto, w ramach naszej zintegrowanej polityki w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wdrożyliśmy system zarządzania energią, certyfikowany zgodnie z ISO50001: 2018 przez TÜV Rheinland w naszych placówkach w Hiszpanii (od 2013 r.) i w Niemczech (od 2016 r.). Almirall jest jedną z pierwszych firm farmaceutycznych, które otrzymały ten cieszący się międzynarodową renomą certyfikat. System ten pomaga nam jeszcze bardziej ograniczyć nasz wpływ na środowisko naturalne podczas opracowywania prac badawczo-rozwojowych, produkcji farmaceutycznych substancji czynnych oraz produkcji i sprzedaży hurtowej produktów leczniczych.