Przejdź do zawartości

Nasze zobowiązanie wobec interesariuszy.

Oddani nauce, oddani Tobie. W codziennej działalności Almirall nawiązuje bliskie relacje z osobami zaangażowanymi w działalność badawczą i ochronę zdrowia. Staramy się utrzymywać dobre stosunki ze wszystkimi interesariuszami – od pacjentów i lekarzy, poprzez dostawców i partnerów, aż po inwestorów i organizacje pozarządowe oraz naszych pracowników.

Pacjenci są najważniejsi.
Pacjenci.

Staramy się oferować pacjentom sposoby leczenia, które przyczyniają się do poprawy ich zdrowia i jakości życia. Wytwarzamy innowacyjne leki, które są odpowiedzią na ich potrzeby, a ponadto pracujemy, aby poprawić zrozumienie mało znanych patologii stanowiących duże obciążenie dla pacjenta, takich jak rogowacenie słoneczne.

Problemy zdrowotne, nasza nauka.
Pracownicy ochrony zdrowia.

Almirall utrzymuje stały kontakt z pracownikami ochrony zdrowia w celu rozpoznania ich potrzeb oraz przekazywania im najnowszych informacji o swoich produktach. Kontaktujemy się również z instytucjami akademickimi, szpitalami i stowarzyszeniami naukowymi, aby wspierać wspólne programy przyczyniające się do poprawy zdrowia.

Zachęcanie do rozwoju.
Pracownicy.

W Almirall podejmujemy wszelkie wysiłki, aby pozyskać i zatrzymać w firmie utalentowanych profesjonalistów, którzy wzbogacą nasz zespół. Zapewniamy środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mogą rozwijać się zawodowo i osobiście. Zachęcamy ich do ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz na bieżąco monitorujemy, czy przestrzegane są regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jawność i zaufanie.
Udzialowcy, inwestorzy i instytucje finansowe.

Jawność informacji finansowych to jeden z naszych nadrzędnych celów. Dbamy o naszych interesariuszy, udostępniając im wszystkie informacje. 

Współpraca, aby zmienić świat na lepsze.
Partnerzy strategiczni.

W Almirall wierzymy, że dzięki partnerstwu z innymi firmami możemy zaoferować pacjentom kompleksowy i konkurencyjny portfel produktów oraz wpłynąć korzystnie na rozwój firmy. Nasze porozumienia strategiczne obejmują wszystkie ogniwa łańcucha wartości medycznych.

Oferujemy coś w zamian.
Organizacje pozarzadowe.

Współpracujemy z licznymi organizacjami non-profit w celu promowania inicjatyw , świadczenia usług i finansowania projektów, które uważamy za niezbędne do rozwoju społecznego najbardziej marginalizowanych osób i regionów.

Odpowiedzialne podejście.
Organy i stowarzyszenia ochrony zdrowia.

We wszystkich obszarach swojej działalności Almirall przestrzega przepisów prawa i procedur administracyjnych wymaganych przez organy nadzoru. Współpracujemy również z wieloma stowarzyszeniami w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę zdrowia pacjentów. Jesteśmy m.in. członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Producentów Farmaceutycznych (IFPMA).

Szerzenie wiedzy i zaufania.
Media.

Relacje z przedstawicielami mediów są ważnym elementem naszej działalności. W firmie Almirall współpracujemy na przejrzystych zasadach ze wszystkimi mediami, które wykazują chęć poznania, zrozumienia i publikowania informacji o naszej działalności.

Zobowiązanie do zachowania jakości.
Dostawcy.

Wszyscy dostawcy firmy Almirall muszą spełnić szereg kryteriów wynikających z naszego zobowiązania wobec społeczeństwa. W związku z tym dajemy pierwszeństwo dostawcom, którzy posiadają certyfikaty jakości (ISO 9001), systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001).