Przejdź do zawartości

Badania kliniczne.

Sprawdzamy i dzielimy się wiedzą. Jednym z najważniejszych sposobów, w jaki Almirall przyczynia się do zwiększenia wiedzy i poprawy poziomu opieki zdrowotnej, jest zapewnienie swobodnego dostępu do danych z badań klinicznych. Z tego względu w ramach naszej globalnej polityki przejrzystości podajemy wyniki naszych badań klinicznych do wiadomości publicznej.

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi rejestracji oraz wyników badań klinicznych Almirall.

Rejestr i wyniki
badań klinicznych.

Almirall podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące badań klinicznych w sposób zgodny z obowiązującym prawem krajowym i przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz ochronę praw własności intelektualnej.

Dane dotyczące badań klinicznych będą udostępniane za pośrednictwem uznanych publicznych baz danych, takich jak Clinicaltrials.gov w USA oraz EudraCT w Unii Europejskiej (UE).

Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zarejestrowanych badań klinicznych prowadzonych przez Almirall oraz wynikami tych badań, kliknij poniższe łącze:

 

Nasza polityka przejrzystości.

Przejrzystość działalności Almirall i jej kultura otwartości to jedne z elementów dążenia do zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej. Polityka przejrzystości spółki jest zgodna z zaleceniami Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)/Stowarzyszenia Amerykańskich Badaczy i Firm Farmaceutycznych (PhRMA), dokumentami wyrażającymi wspólne stanowisko na temat ujawniania informacji w formie rejestrów i baz danych badań klinicznych oraz zasadami odpowiedzialnego udostępniania danych z badań klinicznych.

Almirall wprowadza procedury i systemy ułatwiające obsługę wniosków o udostępnianie danych dotyczących badań klinicznych składanych przez wykwalifikowanych naukowców lub badaczy medycznych od stycznia 2014 roku, a dotyczących leków i wskazań ich zastosowania zatwierdzonych w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej począwszy od stycznia 2014 roku.

Wszelkie wnioski o udostępnianie danych badań klinicznych powinny być składane razem z propozycją protokołu badawczego oraz (1) zawierać zobowiązanie wnioskodawcy do opublikowania wyników w przyszłości, (2) zapewniać anonimowość danych pacjenta oraz (3) szanować wszelkie poufne informacje handlowe spółki Almirall. Przed uzyskaniem dostępu do danych klinicznych należy podpisać umowę o wykorzystaniu danych.

Aby ułatwić proces udostępniania danych klinicznych na podstawie polityki przejrzystości spółki Almirall, badacze mogą składać wnioski, przesyłając propozycję tutaj. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone bezstronnie i indywidualnie.

Dobra praktyka.

Firma Almirall zobowiązuje się prowadzić badania kliniczne na całym świecie wydajnie pod względem czasu i jakości, z uwzględnieniem uznanych międzynarodowych standardów naukowych i etycznych. Badania kliniczne są prowadzone zgodnie z wymogami władz lokalnych w krajach, w których są organizowane, a także zgodnie ze stosownymi dyrektywami i wytycznymi Unii Europejskiej, takimi jak wytyczne Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH) dotyczące dobrych praktyk klinicznych (GCP) oraz regulacjami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi dobrych praktyk klinicznych zawartymi w Rozdziale 21 Kodeksu przepisów federalnych, a także z innymi wymogami międzynarodowymi.

Porady medyczne.

Należy pamiętać, że informacje zamieszczone na niniejszej witrynie nie mogą zastąpić porady lekarskiej. Przed podjęciem lub zmianą sposobu leczenia pacjenci zawsze powinni zasięgnąć porady lekarza. Pracownicy ochrony zdrowia powinni zapoznać się z oznakowaniem produktu zatwierdzonym w kraju pacjenta, aby mieć pewność, że posiadają jak najbardziej aktualne i rzetelne informacje, zgodnie z lokalnymi wymogami.