Przejdź do zawartości

Rozwój talentów.

W Almirall zachęcamy naszych pracowników do ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki temu każda z zatrudnionych osób ma ogromny wkład w rozwój firmy.

W tym celu przeznaczamy znaczne zasoby na przyciąganie, rozwój i motywowanie talentów. Tylko w roku 2016 poświęciliśmy na szkolenia ponad 52 000 godzin.W Almirall realizowanych jest też wiele programów mających na celu promowanie rozwoju talentów, zdobywania nowych umiejętności oraz budowania zespołów.


Programy szkoleniowe.

  • Szkolenia techniczne: oferujemy szkolenia z wiedzy technicznej, aby pomagać pracownikom poprawiać wyniki pracy i rozwijać się na swoich stanowiskach.
  • Szkolenia z zakresu wartości i kompetencji: oferujemy plan szkoleniowy, który powstał w oparciu o nasze wartości i kompetencje organizacyjne.
  • Szkolenia językowe: oferujemy naszym pracownikom kursy językowe w zależności od ich potrzeb i pozycji w hierarchii organizacji.
  • Szkolenia informatyczne: dla pracowników, którzy chcieliby opanować obsługę narzędzi informatycznych, dostępne jest szkolenie internetowe, które można ukończyć w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze.

Programy rozwoju talentów.

  • Programy rozwoju zawodowego (Professional Development Programmes, PDP): PDP to nasze korporacyjne narzędzie służące do zarządzania ścieżką kariery.
  • Programy rozwoju zespołów (Team Development Programmes, TDP): celem tych ukierunkowanych na budowę zespołów programów jest zagwarantowanie prawidłowej integracji członków zespołu, a także zapewnienie narzędzi niezbędnych do stworzenia zgranego i wysoce efektywnego zespołu.
  • Ocena 360º: to narzędzie rozwojowe pomaga kierownikom uzyskać całościowy obraz ich zachowań związanych z naszymi wartościami korporacyjnymi z różnych perspektyw (samoocena, ocena kierownicza oraz ocena członków zespołu i współpracowników).

Zaangażowanie.

Celem tego programu jest promowanie motywującego i stawiającego wyzwania środowiska w miejscu pracy.

  • Badanie zaangażowania: co dwa lata przeprowadzamy ankietę, której celem jest określenie poziomu zaangażowania naszych pracowników i poznanie odczuć stanowiących podstawę ich postępowania. Dzięki temu możemy zidentyfikować i wdrożyć działania służące stworzeniu stymulującego i motywującego środowiska pracy, w którym dba się o rozwój utalentowanych pracowników, wzmocnienie zaangażowania w działalność firmy i wykształcenie kultury opartej na wartościach Almirall.

Program doceniania pracowników.

  • Bravo!: to program, który promuje kulturę doceniania pracowników Almirall. Dzięki niemu każda z zatrudnionych w firmie osób może zostać doceniona za dobrze wykonaną pracę. Programy te są powiązane z czterema wartościami firmy Almirall.

Te i inne programy przeznaczone są wyłącznie dla naszych pracowników – uwzględniają ich potrzeby i zainteresowania, a także, rzecz jasna, pozostają w zgodzie ze strategią i wartościami przedsiębiorstwa.